Algemene voorwaarden

Algemeen
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en bijscholingen die Mindfultone verzorgt.
• Alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en bijscholingen zullen hierna training(en) worden genoemd.

Aanmelding
• Aanmelding voor een training vindt plaats door een e-mail te sturen naar info@mindfultone.nl
• De inschrijving is definitief wanneer je een e-mail ter bevestiging van Mindfultone ontvangen hebt dat je bent ingeschreven voor de betreffende training.

Betalingsvoorwaarden
• De betaling van de training kun je voldoen wanneer je een factuur van Mindfultone hebt ontvangen. De factuur wordt in de regel binnen een week na de inschrijving per e-mail verzonden.
• De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn voldaan wordt, behoudt Mindfultone het recht de gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. Je betalingsverplichting blijft ook dan van kracht.
• Wanneer je wenst dat op de factuur een andere naam en/of adres komt te staan dan bij Mindfultone bekend is (bijvoorbeeld van je werkgever), dien je dat op tijd kenbaar te maken.

Annulering
In geval je de inschrijving voor een training wilt annuleren, dien je rekening te houden met de volgende annuleringskosten:
• De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing.
• Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stem je ermee in dat je afziet van de bedenktijd.
• Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd.
• Bij annulering tussen drie en vier weken vóór aanvang van de training wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
• Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de training ben je het gehele bedrag verschuldigd.
• Annulering dient schriftelijk te geschieden: per e-mail (info@mindfultone.nl).
• Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd.
• Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen.
• In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen.
• Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt Mindfultone zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip c.q. de training te annuleren. In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.

Vertrouwelijkheid
• Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van de trainingen aan Mindfultone worden verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door Mindfultone behandeld. Mindfultone zal nooit aan haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van de deelnemers delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de deelnemer.

Auteursrecht en eigendom
• Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op de training en bijbehorende materialen toe aan degene bij wie het intellectuele eigendom ligt binnen Mindfultone. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze persoon mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.
• Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer.

Klachten
• Mindfultone werkt volgens de principes van eerlijkheid, transparantie en vertrouwen en hecht veel waarde aan tevreden deelnemers. Indien je een klacht hebt over trainingen of andere werkzaamheden uitgevoerd door Mindfultone kan een klacht per e-mail worden ingediend (info@mindfultone.nl)
Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt de klachtenregeling van kracht. Deze is te vinden op de website van de beroepsvereniging voor mindfulnesstrainers de VMBN

Aansprakelijkheid
• Mindfultone kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

mindfultone